1. Ochrana údajů v kostce

Obecné poznámky

Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tento web. Osobní údaje jsou veškeré údaje, s nimiž můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů pod tímto textem.

Sběr dat na této webové stránce

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Vaše kontaktní údaje naleznete v otisku této webové stránky.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány tím, že nám je poskytnete. Mohou to být například data zadaná do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem při návštěvě webových stránek našimi IT systémy. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na tuto webovou stránku.

K čemu používáme vaše údaje?

Některé údaje jsou shromažďovány, aby bylo zajištěno, že webové stránky jsou poskytovány bez chyb. K analýze vašeho chování uživatelů mohou být použita další data.

Jaká práva máte s ohledem na vaše údaje?

Máte právo kdykoli bezplatně obdržet informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli v budoucnu odvolat. Máte také právo požadovat za určitých okolností omezení zpracování vašich osobních údajů. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v potisku pro další otázky týkající se ochrany údajů.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Když navštívíte tuto webovou stránku, vaše chování při prohlížení může být statisticky vyhodnoceno. To se provádí hlavně s cookies a takzvanými analytických programy.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

2. Hostingové a obsahové sítě (CDN)

Externí hosting

Tento web je hostován externím poskytovatelem služeb (hoster). Osobní údaje shromážděné na těchto webových stránkách jsou uloženy na serverech hostera. Mohou zahrnovat IP adresy, kontaktní požadavky, meta a komunikační údaje, údaje o smlouvě, kontaktní údaje, jména, přístupy na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webových stránek.

Hoster je využíván pro účely plnění smlouvy s našimi potenciálními i stávajícími zákazníky (čl. 6 sec. 1 lit. b GDPR) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR).

Náš Hoster bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro splnění svých povinností v oblasti plnění a bude se řídit našimi pokyny týkajícími se těchto údajů.

Uzavření smlouvy o zpracování objednávek

Abychom zajistili zpracování vyhovující ochraně osobních údajů, uzavřeli jsme s naším hostitelem smlouvu o zpracování objednávek.

3. Obecné poznámky a povinné informace

Soukromí

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při používání této webové stránky jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které mohou být použity k vaší osobní identifikaci. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Chtěli bychom upozornit na to, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému orgánu

Správcem údajů na této webové stránce je:

Kleinfeldt GmbH
Dietkircher Strasse 3
65552 Limburg – Eschhofen

Telefon: +49 6128 93 52 80
E-mail: info@kleinfeldt-gmbh.de

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která rozhoduje samostatně nebo společně s ostatními o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pro tento účel stačí neformální zpráva e-mailem. Zákonnost zpracování údajů prováděného do odvolání zůstává zrušením nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a k přímému marketingu (článek 21 GDPR)

V PŘÍPADĚ, ŽE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ ČL. 1 SVÍTÍ. E NEBO F GDPR, MÁTE VŽDY PRÁVO BÝT ZE SVÉ ZVLÁŠTNÍ SITUACE, PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ; TENTO POZLACENÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ NA TOTO STANOVENÍ. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA NĚMŽ JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, LZE NALÉZT V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD MÁTE BYDLIŠTĚ, NEBUDEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE VÍCE, TO JE PRO, MŮŽEME BÝT DOPORUČENY PRO ZPRACOVÁNÍ, ŽE VAŠE ZÁJMY, PRÁVA A SVOBODY JSOU NEBO ZPRACOVÁNÍ PRÁVA NA PRÁVA NA PRÁVA (ZŘEKNUTÍ SE UMĚNÍ. 21 ABS. 1 GDPR).

BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE K PŘÍMÉMU POUŽITÍ, MÁTE PRÁVO, VŽDY PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY OSOBNÍCH ÚDAJŮ; TENTO POZLACENÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ, ZATÍM TO S PŘÍMOU APLIKACÍ V SOUVISLOSTI. POKUD KONTAKTUJETE, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NEBUDOU POUŽITY VÍCE K ÚČELU PŘÍMÉ OCHRANY (SHRNUTÍ K ČLÁNKU 21 ABS. 2 GDPR).

Právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu

V případě porušení gdpr mají dotčené osoby právo podat stížnost orgánu dozoru, zejména v členském státě, v němž mají obvyklé bydliště, místo práce nebo místo údajného protiprávního jednání. Právem na odvolání nejsou dotčeny jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky, byly zpracovávány na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, která vám nebo třetí straně byla předána ve společném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímý přenos dat jinému správci, bude to provedeno pouze v případě, že je to technicky proveditelné.

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo požadavky, které nám zašlete jako provozovatel stránek, používá tato stránka šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte změnou řádku adresy prohlížeče z “http://” na “https://” a ikonou zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je povoleno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám poskytnete, nemohou být přečteny třetími stranami.

Šifrované platební transakce na této webové stránce

Pokud po uzavření placené smlouvy existuje povinnost poskytnout nám vaše platební údaje (např. číslo účtu v případě inkasa), budou tyto údaje vyžadovány pro zpracování platby.

Platební transakce prostřednictvím obvyklých platebních prostředků (Visa/MasterCard, inkaso) jsou prováděny výhradně prostřednictvím šifrovaného připojení SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte změnou řádku adresy prohlížeče z “http://” na “https://” a ikonou zámku v řádku prohlížeče.

V případě šifrované komunikace nemohou být vaše platební údaje, které nám předáváte, přečteny třetími stranami.

Informace, výmaz a oprava

V rámci platných právních předpisů máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo vymazání těchto údajů. Můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v potisku pro další dotazy týkající se osobních údajů.

Právo omezit zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v potisku. Právo omezit zpracování existuje v následujících případech:

  • Pokud zpochybníte přesnost svých osobních údajů, které uchováváme, obvykle potřebujeme čas na ověření. Po dobu trvání vyšetření máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud zpracování vašich osobních údajů bylo /došlo protiprávně, můžete požádat o omezení zpracování údajů namísto vymazání.
  • Pokud již vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale potřebujete je k výkonu, obhajobě nebo uplatnění právních nároků, máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů namísto výmazu.
  • Máte-li námitku podle čl. 1 GDPR, musí být rovnováha mezi vašimi zájmy a našimi zájmy. Dokud není jasné, čí zájmy převažují, máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje zpracovávány, s výjimkou jejich uchovávání, pouze s vaším souhlasem nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Námitka proti propagačním e-mailům

Proti použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti tisku pro zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů se tímto vztahuje námitka. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například spamovými e-maily.

4. Sběr údajů na této webové stránce

Soubory cookie

Naše webové stránky používají takzvané “cookies”. Cookies jsou malé textové soubory a nezpůsobují žádné poškození vašeho zařízení. Jsou uloženy buď dočasně po dobu trvání relace (session cookies) nebo trvale (trvalé cookies) ve vašem zařízení. Session cookies jsou automaticky smazány po skončení vaší návštěvy. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem zařízení, dokud je sami nesmažete nebo dokud je váš webový prohlížeč automaticky nesmaže.

V některých případech mohou být soubory cookie třetích stran také uloženy ve vašem zařízení, když vstoupíte na naše webové stránky (soubory cookie třetích stran). Ty nám nebo vám umožňují využívat určité služby poskytované třetí stranou (např. cookies pro zpracování platebních služeb).

Cookies mají různé funkce. Mnoho souborů cookie je technicky nezbytných, protože některé funkce webových stránek by bez nich nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazení videí). Další soubory cookie se používají k hodnocení chování uživatelů nebo zobrazování reklam.

Cookies, které jsou nutné k provedení procesu elektronické komunikace (nezbytné soubory cookie) nebo k poskytování určitých funkcí, které chcete používat (funkční soubory cookie, např. pro funkci nákupního košíku) nebo k optimalizaci webových stránek (např. cookies pro měření webového publika) se vypočítávají na základě odstavce článku 6. 1 svítí. f GDPR, pokud není uvedeno jinak. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud byl požadován souhlas s uchováváním cookies, skladování dotyčných souborů cookie se provádí výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 sec. 1 lit. GDPR); souhlas lze kdykoli odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze případ od případu, vyloučili přijetí souborů cookie v určitých případech nebo obecně a umožnili automatické vymazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Při zakázání souborů cookie může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Pokud jsou soubory cookie používány třetími stranami nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom informovat samostatně v rámci tohoto prohlášení o ochraně údajů a v případě potřeby vás požádáme o váš souhlas.

Souhlas se soubory cookie se souborem Cookie společnosti Borlabs

Naše webové stránky používají technologii souhlasu se soubory cookie společnosti Borlabs Cookie k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie ve vašem prohlížeči a k jejich zdokumentování v souladu s ochranou údajů. Dodavatelem této technologie je Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburk (dále jen Borlabs).

Když vstoupíte na naše webové stránky, soubor cookie Borlabs je uložen ve vašem prohlížeči, ve kterém jsou uloženy souhlasy, které dáváte, nebo odvolání těchto souhlasů. Tyto údaje nebudou předány poskytovateli souboru Cookie společnosti Borlabs.

Shromážděné údaje jsou uloženy, dokud nás nepožádáte o jejich odstranění nebo odstranění souboru cookie Borlabs sami nebo dokud nebude vynechán účel ukládání dat. Povinné zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny. Podrobnosti o zpracování údajů o Souboru cookie Borlabs naleznete na adrese https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Použití Borlabs Cookie Souhlas technologie se používá k získání zákonem požadované souhlasy pro používání cookies. Právním základem je čl. 1 str. 1 svítí. c GDPR.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do takzvaných souborů protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:

  • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • Adresa URL odkazovače
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat.

Shromažďování těchto údajů se provádí na základě čl. 1 svítí. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek – pro tento účel musí být zaznamenány soubory protokolu serveru.

Kontakt

Pokud nám zašlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z formuláře žádosti, včetně kontaktních údajů, které tam poskytnete, budou u nás uloženy pro účely zpracování žádosti a v případě následných otázek. Tyto údaje nesdílíme bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů se provádí na základě čl. 1 svítí. b GDPR, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování dotazů, které nám byly adresovány (čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR) nebo na základě vašeho souhlasu (čl. 6 sec. 1 lit. GDPR), pokud to bylo dotazováno.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, nám zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, odvolání souhlasu s ukládáním nebo o vynechání účelu ukládání dat (např. po zpracování vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení, zejména doby uchovávání, zůstávají nedotčena.

Žádost e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, vaše žádost, včetně jakýchkoli osobních údajů (jméno, žádost), které z ní vyplývají, bude uložena a zpracována pro účely zpracování vaší žádosti. Tyto údaje nesdílíme bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů se provádí na základě čl. 1 svítí. b GDPR, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování dotazů, které nám byly adresovány (čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR) nebo na základě vašeho souhlasu (čl. 6 sec. 1 lit. GDPR), pokud to bylo dotazováno.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádostí o kontakt, nám zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich odstranění, odvolání vašeho souhlasu s ukládáním nebo o vynechání účelu ukládání dat (např. po zpracování vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení, zejména zákonné doby uchovávání, zůstávají nedotčena.

Registrace na této webové stránce

Můžete se zaregistrovat na této webové stránce, abyste mohli využít dalších funkcí na webu. Údaje zadané k tomuto účelu používáme pouze pro účely využití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Požadované informace požadované při registraci musí být poskytnuty v plném rozsahu. V opačném případě registraci odmítneme.

Pro důležité změny, například v rozsahu nabídky nebo v případě technicky nutných změn, používáme e-mailovou adresu uvedenou v době registrace, abychom vás tímto způsobem informovali.

Zpracování údajů zadaných v době registrace se provádí za účelem uskutečnění vztahu uživatele stanoveného registrací a v případě potřeby za účelem zahájení dalších smluv (čl. 6 sec. 1 lit. b GDPR).

Údaje shromážděné při registraci budeme uchovávat, pokud jste registrováni na této webové stránce, a poté budou smazány. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Funkce komentáře na této webové stránce

Pro funkci komentáře na této stránce, kromě vašeho komentáře, informace o době vytvoření komentáře, vaší e-mailové adresy, a pokud nezveřejníte anonymně, uživatelské jméno, které jste si vybrali, budou uloženy.

Uložení IP adresy

Naše funkce komentáře ukládá IP adresy uživatelů, kteří píší komentáře. Vzhledem k tomu, že před aktivací nezkoumáme komentáře na těchto webových stránkách, potřebujeme tyto údaje, abychom mohli podniknout kroky proti autorovi v případě porušení zákona, jako jsou urážky nebo propaganda.

Přihlásit se k připomínkám

Jako uživatel webu se můžete po přihlášení přihlásit k odběru komentářů. Obdržíte potvrzovací e-mail s informacemi, že jste vlastníkem uvedené e-mailové adresy. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu v informačních e-mailech. Údaje zadané jako součást přihlášení k odběru připomínek budou v tomto případě smazány; pokud jste nám však tyto údaje poskytli pro jiné účely i jinde (např. objednávání newsletterů), zůstanou tyto údaje u nás.

Doba skladování komentářů

Komentáře a související údaje (např. IP adresa) jsou uloženy a zůstávají na této webové stránce, dokud nebude komentovaný obsah zcela smazán nebo dokud komentáře nebudou z právních důvodů odstraněny (např. urážlivé komentáře).

Právní základ

Připomínky jsou uloženy na základě vašeho souhlasu (čl. 6 sec. 1 lit. GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pro tento účel stačí neformální zpráva e-mailem. Zákonnost již proběhlých operací zpracování údajů zůstává zrušením nedotčena.

5. Sociální média

Nástroj pro bezpečné sdílení eRecht24

Obsah na těchto webových stránkách lze sdílet v souladu s ochranou údajů na sociálních sítích, jako je Facebook, Twitter & Co. Tato stránka používá nástroj eRecht24 Safe Sharing Tool. Tento nástroj nenaváže přímý kontakt mezi sítěmi a uživateli, dokud uživatel aktivně nekliká na jedno z těchto tlačítek. Kliknutím na tlačítko získáte souhlas ve smyslu čl. 1 svítí. gdpr. Tento souhlas lze kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

Tento nástroj automaticky nepřenáší uživatelská data provozovatelům těchto platforem. Pokud je uživatel přihlášen k jedné ze sociálních sítí, zobrazí se informační okno při použití sociálních tlačítek Facebooku, Twitteru a spol., ve kterém může uživatel potvrdit text před odesláním.

Naši uživatelé mohou sdílet obsah těchto stránek v souladu s ochranou dat na sociálních sítích bez vytváření kompletních surfových profilů provozovateli sítí.

Facebook Pluginy (To se mi líbí a sdílet tlačítko)

Pluginy sociální sítě Facebook jsou integrovány na této webové stránce. Tuto službu poskytuje společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle Facebooku však budou shromážděné údaje předány také do USA a dalších třetích zemí.

Pluginy Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka “To se mi líbí” na této webové stránce. Přehled pluginů Facebook lze nalézt zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Když navštívíte tuto webovou stránku, plugin vytvoří přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook. Facebook obdrží informace, že jste navštívili tento web s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko “To se mi líbí” na Facebooku, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete propojit obsah této webové stránky se svým profilem na Facebooku. To umožňuje Facebooku přidružit vaši návštěvu tohoto webu k vašemu uživatelskému účtu. Chtěli bychom zdůraznit, že my, jako poskytovatel stránek, nedostáváme žádné znalosti o obsahu přenášených dat, stejně jako o jejich použití Facebookem. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů facebooku na adrese: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Pokud si nepřejíte, aby Facebook mohl vaši návštěvu této webové stránky přidružit k vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, odhlaste se z uživatelského účtu na Facebooku.

Použití pluginů Facebook je založeno na čl. 1 svítí. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejširší viditelnosti na sociálních médiích. Byl-li požádán o odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 1 svítí. gdpr; souhlas lze kdykoli odvolat.

XING Plugin

Tato webová stránka využívá funkce sítě XING. Poskytovatelem je XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo.

Při každém přístupu k jedné z našich stránek obsahujících funkce XING je naváženo připojení k serverům XING. Pokud je nám známo, osobní údaje nebudou uloženy. Zejména nejsou uloženy žádné IP adresy nebo je vyhodnoceno chování použití.

Uchovávání a analýza údajů se provádí na základě čl. 1 svítí. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejširší viditelnosti na sociálních médiích. Byl-li požádán o odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 1 svítí. gdpr; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o ochraně údajů a tlačítku XING Share naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů XING na adrese: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je Společnost Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Služba Google Analytics používá takzvané “cookies”. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání této webové stránky jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy.

Ukládání souborů cookie Služby Google Analytics a používání tohoto analytického nástroje se provádí na základě čl. 1 svítí. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace jak svých webových stránek, tak reklamy. Pokud byl požadován odpovídající souhlas (např. souhlas s uchováváním cookies), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 1 svítí. gdpr; souhlas lze kdykoli odvolat.

Anonymizace IP

Na této webové stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Tím se zkrátí vaše IP adresa od společnosti Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před převodem do Spojených států. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Společnosti Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocení vašeho používání webových stránek, komkompilování zpráv o aktivitách na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Plugin prohlížeče

Ukládání souborů cookie můžete zabránit tím, že odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče; Rádi bychom však zdůraznili, že v tomto případě nemusí být možné využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Můžete také zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracováním těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Nesouhlas se shromažďováním údajů

Shromažďování vašich údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Je nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabraňuje shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách těchto webových stránek: Zakázat Službu Google Analytics.

Další informace o tom, jak zacházet s uživatelskými údaji ve službě Google Analytics, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování objednávek

Uzavřeli jsme smlouvu se společností Google o zpracování objednávek a plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu osobních údajů při používání služby Google Analytics.

Demografické údaje služby Google Analytics

Tato webová stránka používá funkci “demografické charakteristiky” služby Google Analytics. To vám umožní vytvářet sestavy, které obsahují prohlášení o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránky. Tato data pocházejí ze zájmově orientované reklamy od společnosti Google i z údajů o návštěvnících třetích stran. Tato data nemohou být přidružena k určité osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklamy ve vašem účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování vašich údajů službou Google Analytics, jak je uvedeno v položce “Námitky proti shromažďování údajů”.

Doba skladování

Data na úrovni uživatelů a událostí uložená společností Google, která jsou propojena se soubory cookie, ID uživatelů (např. ID uživatele) nebo reklamními ID (např. soubory cookie DoubleClick, reklamní ID systému Android), budou po 14 měsících anonymizována nebo smazána. Podrobnosti naleznete na následujícím odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google AdSense (není personalizovaný)

Tato webová stránka používá Službu Google AdSense, která integruje reklamy. Poskytovatelem je Společnost Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Službu Google AdSense používáme v režimu “nepersonalizované”. Proto, na rozdíl od personalizovaného režimu, reklamy nejsou založeny na vašem předchozím chování uživatelů a žádný uživatelský profil je vytvořen vámi. Místo toho se při výběru reklamy používají takzvané “kontextové informace”. Vybrané reklamy budou například záviset na vaší poloze, obsahu webu, na kterých se nacházíte, nebo na aktuálních vyhledávacích dotazech. Další informace o rozdílech mezi personalizovaným a nepersonalizovaným cílením pomocí služby Google AdSense naleznete v tématu https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Vezměte prosím na vědomí, že cookies mohou být také uloženy v non-personalizované režimu při používání Google AdSense. Ty se používají k boji proti podvodům a zneužívání, podle Google. Soubory cookie zůstanou ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Použití Google AdSense v non-personalizované režimu je založena na umění. 1 svítí. f GDPR. Máme oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace jak našich webových stránek, tak naší reklamy. Pokud byl požadován odpovídající souhlas (např. souhlas s uchováváním cookies), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 1 svítí. gdpr; souhlas lze kdykoli odvolat.

Společnost Google má certifikaci v rámci “štítu EU-USA na ochranu soukromí”. Štít na ochranu soukromí je přeshraniční vztah mezi Evropskou unií a Spojenými státy, který má zajistit dodržování evropských norem ochrany údajů pro zpracování údajů ve Spojených státech. Každá společnost certifikovaná v rámci štítu na ochranu soukromí se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany osobních údajů.

Nastavení inzerce můžete přizpůsobit nezávisle v uživatelském účtu. Chcete-li to provést, klikněte na následující odkaz a přihlaste se: https://adssettings.google.com/authenticated.

Další informace o reklamních technologiích Společnosti Google získáte kliknutím zde:
https://policies.google.com/technologies/ads
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Analytics Remarketing

Tato webová stránka využívá funkce remarketingu Google Analytics ve spojení s funkcemi pro více zařízení google ads a google doubleclick. Poskytovatelem je Společnost Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Tato funkce umožňuje, aby reklamní okruhy vytvořené pomocí služby Google Analytics Remarketing byly propojeny s funkcemi napříč zařízeními služeb Google Ads a Google DoubleClick. Tímto způsobem mohou být na jiném zařízení (např. tabletu nebo počítači) zobrazeny zájmově orientované personalizované reklamní zprávy, které vám byly přizpůsobeny na jednom zařízení (např. mobilní telefon) v závislosti na vašem předchozím používání a chování při prohlížení.

Pokud jste k tomuto účelu udělili souhlas, společnost Google propojí historii prohlížení webu a aplikace s vaším účtem Google. Tímto způsobem lze stejné personalizované reklamní zprávy zobrazovat na jakémkoli zařízení, ke kterým se přihlásíte pomocí účtu Google.

Na podporu této funkce shromažďuje služba Google Analytics ID uživatelů ověřená společností Google, která jsou dočasně propojena s našimi údaji služby Google Analytics, aby definovala a vytvořila okruhy uživatelů pro reklamu napříč zařízeními.

Můžete trvale vznést námitku proti remarketingu/cílení mezi zařízeními zakázáním personalizované reklamy. následujte tento odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Souhrn shromážděných údajů ve vašem účtu Google je založen výhradně na vašem souhlasu, který můžete odeslat nebo odvolat se společností Google (čl. 6 sec. 1 lit. GDPR). V případě operací shromažďování údajů, které nejsou sloučeny do vašeho účtu Google (např. proto, že nemáte účet Google nebo jste proti sloučení vznesli námitky), je shromažďování údajů založeno na čl. 1 svítí. f GDPR. Oprávněný zájem vyplývá ze skutečnosti, že provozovatel webových stránek má zájem na anonymizované analýze návštěvníků webových stránek pro reklamní účely.

Další informace a zásady ochrany osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google Ads a měření konverzí Google

Tato webová stránka používá Google Ads. Google Ads je online reklamní program společnosti Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

V rámci služby Google Ads používáme takzvané měření konverzí. Když kliknete na reklamu umístěnou společností Google, je pro měření konverzí nastaven soubor cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč umisťuje do počítače uživatele. Platnost těchto souborů cookie vyprší po 30 dnech a nepoužívají se k osobní identifikaci uživatelů. Pokud uživatel navštíví určité stránky této webové stránky a platnost souboru cookie ještě nevypršela, společnost Google a můžeme rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.

Každý zákazník Služby Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků Služby Google Ads. Informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie slouží ke generování statistik konverzí pro zákazníky Google Ads, kteří se rozhodli pro měření konverzí. Zákazníci zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro měření konverzí. Neobdržíte však žádné informace, které by mohly být použity k osobní identifikaci uživatelů. Pokud se nechcete měření účastnit, můžete proti tomuto použití vznést námitku tím, že soubor cookie pro sledování konverzí Google snadno zakážete prostřednictvím internetového prohlížeče v části Uživatelská nastavení. Poté nejsou zahrnuty do statistik měření konverzí.

Ukládání “konverzních cookies” a používání tohoto sledovacího nástroje se provádí na základě čl. 1 svítí. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace jak svých webových stránek, tak reklamy. Pokud byl požadován odpovídající souhlas (např. souhlas s uchováváním cookies), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 1 svítí. gdpr; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o službě Google Ads a měření konverzí Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze případ od případu, vyloučili přijetí souborů cookie v určitých případech nebo obecně a umožnili automatické vymazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Při zakázání souborů cookie může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Google DoubleClick

Tato webová stránka používá funkce Google DoubleClick. Poskytovatelem je Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (dále jen “DoubleClick”).

DoubleClick se používá k zobrazování zájmově orientovaných reklam v reklamní síti Google. Reklamy lze přizpůsobit zájmům příslušného diváka pomocí DoubleClick. Naše reklamy se mohou například zobrazovat ve výsledcích vyhledávání Google nebo v reklamních bannerech spojených s doubleclick.

Aby bylo možné uživatelům zobrazovat zájmově orientované reklamy, musí být DoubleClick schopen rozpoznat příslušný prohlížeč. Za tímto účelem je soubor cookie uložen v prohlížeči uživatele, za kterým jsou uloženy webové stránky navštívené uživatelem, kliknutí a různé další informace. Tyto informace jsou sloučeny do pseudonymního uživatelského profilu za účelem zobrazení zájmově orientované reklamy dotčenému uživateli.

Používání google DoubleClick je v zájmu cílených reklamních opatření. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 1 svítí. f GDPR. Pokud byl požadován odpovídající souhlas (např. souhlas s uchováváním cookies), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 1 svítí. gdpr; souhlas lze kdykoli odvolat.

Prohlížeč můžete nastavit tak, aby přestal ukládat soubory cookie. To však může být spojeno s omezením dostupných funkcí webových stránek. Je také třeba poznamenat, že DoubleClick může také používat jiné technologie k vytvoření uživatelských profilů. Vypnutí souborů cookie proto nezaručuje, že nebudou vytvořeny žádné uživatelské profily.

Další informace o tom, jak vznést námitky proti reklamám, které Google zobrazuje, naleznete v následujících odkazech: https://policies.google.com/technologies/ads a https://adssettings.google.com/authenticated.

Facebook Pixel

Tento web používá k měření konverze pixel akce pro návštěvníky Facebooku. Tuto službu poskytuje společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle Facebooku však budou shromážděné údaje předány také do USA a dalších třetích zemí.

To umožňuje sledovat chování návštěvníků stránky poté, co byli přesměrováni na webové stránky poskytovatele kliknutím na facebookovou reklamu. To umožňuje vyhodnotit účinnost Facebook reklam pro statistické účely a účely průzkumu trhu a optimalizovat budoucí reklamní opatření.

Shromážděné údaje jsou pro nás anonymní jako provozovatele těchto webových stránek, nemůžeme vyvodit žádné závěry o totožnosti uživatelů. Údaje jsou však uloženy a zpracovány facebookem, takže je možné připojení k příslušnému uživatelskému profilu a Facebook je může použít pro své vlastní reklamní účely v souladu se zásadami používání dat facebooku. To umožňuje Facebooku provozovat reklamy na facebookových webech i mimo Facebook. Toto použití údajů nemůže být ovlivněno námi jako provozovatelem webu.

Používání Facebook pixelů je založeno na čl. 1 svítí. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na efektivních reklamních aktivitách včetně sociálních médií. Pokud byl požadován odpovídající souhlas (např. souhlas s uchováváním cookies), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 1 svítí. gdpr; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o ochraně vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů facebooku: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Funkci remarketing vlastních okruhů uživatelů můžete vypnout také v části Nastavení reklamy v části https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Chcete-li to provést, musíte být přihlášeni k Facebooku.

Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete zakázat reklamu na základě využití z Facebooku na webových stránkách Evropské aliance pro interaktivní digitální reklamu: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Zpravodaj

Údaje o newsletteru

Pokud si přejete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, požadujeme, abyste poskytli e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Další údaje nejsou shromažďovány nebo pouze na dobrovolném základě. Tyto údaje používáme výhradně pro zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Zpracování údajů zapsaných v registračním formuláři newsletteru se provádí výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 sec. 1 lit. gdpr). Svůj souhlas s uchováváním údajů, e-mailovou adresou a jejich použitím pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu “Odhlásit se” v newsletteru. Zákonnost již proběhlých operací zpracování údajů zůstává zrušením nedotčena.

Údaje, které uložíte za účelem zasílání newsletteru, budeme uloženi u nás nebo poskytovatelem newsletteru, dokud nebudete odesláni z newsletteru a vymazáni z distribučního seznamu newsletteru po odhlášení newsletteru. Data uložená pro jiné účely tím zůstávají nedotčena.

Poté, co jste opustili distribuční seznam bulletinu, vaše e-mailová adresa může být uložena na černé listině s námi nebo poskytovatelem služeb bulletinu, aby se zabránilo budoucímuším zprávám. Data z černé listiny se používají pouze k tomuto účelu a nejsou sloučena s jinými daty. To slouží jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu o dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR). Ukládání na černé listině není časově omezeno. Proti úložišti můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převažují nad naším oprávněným zájmem.

Mailchimp

Tato webová stránka používá Služby MailChimp k zasílání bulletinů. Poskytovatelem je Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp je služba, která může být použita k organizaci a analýze bulletinů, mimo jiné. Zadáte-li informace pro účely zasílání newsletteru (např. e-mailová adresa), jsou uloženy na serverech společnosti MailChimp ve Spojených státech.

MailChimp je certifikován podle štítu EU-USA na ochranu soukromí. Štít na ochranu soukromí je dohoda mezi Evropskou unií (EU) a USA, která má zajistit dodržování evropských norem ochrany údajů v USA.

S pomocí MailChimp, můžeme analyzovat naše newsletter kampaně. Když otevřete e-mail odeslaný pomocí mailchimp, soubor (webový maják) obsažený v e-mailu se připojí k serverům MailChimp ve Spojených státech. To umožňuje určit, zda byla zpráva bulletinu otevřena a na které odkazy bylo v případě potřeby kliknuto. Shromažďuje také technické informace (např. čas vyhledávání, IP adresu, typ prohlížeče a operační systém). Tyto informace nelze přiřadit příslušnému příjemci bulletinu. Používají se výhradně pro statistickou analýzu informačních kampaní. Výsledky těchto analýz lze využít k lepšímu přizpůsobení budoucích zpravodajů zájmům příjemců.

Pokud nechcete analýzu mailchimp, musíte se odhlásit z odběru newsletteru. Za tímto účelem poskytujeme odpovídající odkaz v každé zprávě newsletteru. Z odběru newsletteru se můžete odhlásit také přímo z webových stránek.

Zpracování údajů je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 sec. 1 lit. GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že se odhlásíte z odběru newsletteru. Zákonnost již proběhlých operací zpracování údajů zůstává zrušením nedotčena.

Údaje, které uložíte za účelem zasílání newsletteru, budeme uloženi u nás nebo poskytovatelem newsletteru, dokud nebudete odesláni z newsletteru a vymazáni z distribučního seznamu newsletteru po odhlášení newsletteru. Data uložená pro jiné účely tím zůstávají nedotčena.

Poté, co jste opustili distribuční seznam bulletinu, vaše e-mailová adresa může být uložena na černé listině s námi nebo poskytovatelem služeb bulletinu, aby se zabránilo budoucímuším zprávám. Data z černé listiny se používají pouze k tomuto účelu a nejsou sloučena s jinými daty. To slouží jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu o dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR). Ukládání na černé listině není časově omezeno. Proti úložišti můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převažují nad naším oprávněným zájmem.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti MailChimp na adrese: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Uzavření smlouvy o zpracování údajů

Uzavřeli jsme s MailChimp takzvanou “smlouvu o zpracování údajů”, ve které zavazujeme společnost MailChimp chránit údaje našich zákazníků a nesdělovat je třetím stranám.

8. Pluginy a nástroje

YouTube s vylepšeným soukromím

Tato webová stránka integruje videa z YouTube. Stránky provozuje společnost Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

YouTube používáme v pokročilém režimu ochrany osobních údajů. Podle YouTube tento režim neumožňuje YouTube ukládat informace o návštěvnících těchto webových stránek před tím, než se dívají na video. Rozšířený režim ochrany údajů však nutně nevylučuje přenos dat partnerům YouTube. Tímto způsobem se youTube připojí k síti Google DoubleClick bez ohledu na to, zda video sledujete.

Jakmile na této webové stránce spustíte video YouTube, dojde k připojení k serverům YouTube. Server YouTube bude informován o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, povolíte Youtube, aby své chování při prohlížení přidružoval přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube.

Kromě toho může youTube ukládat různé soubory cookie do vašeho zařízení po spuštění videa. S pomocí těchto souborů cookie může YouTube získat informace o návštěvnících těchto webových stránek. Tyto informace se používají mimo jiné ke shromažďování video statistik, zlepšení použitelnosti a prevenci podvodů. Soubory cookie zůstanou ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

V případě potřeby může být po spuštění videa YouTube spuštěna další zpracování dat, na které nemáme žádný vliv.

Použití YouTube je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 1 svítí. f GDPR. Byl-li požádán o odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 1 svítí. gdpr; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů youTube naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Webová písma Google

Tato stránka používá takzvané webové písma poskytované společností Google poskytovat jednotný vzhled písem. Písma Google jsou nainstalována místně. Připojení k serverům Google neprobíhá.

Další informace o webových písmech Google naleznete v tématu https://developers.google.com/fonts/faq a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Písma Adobe

Tato webová stránka používá webová písma Adobe k konzistentnímu zobrazení určitých písem. Poskytovatelem je Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Když navštívíte tento web, prohlížeč načte požadovaná písma přímo od společnosti Adobe, aby je správně zobrazil ve vašem zařízení. Váš prohlížeč se připojuje k serverům společnosti Adobe ve Spojených státech. To společnosti Adobe umožní zjistit, že k této webové stránce byl přístup prostřednictvím vaší IP adresy. Společnost Adobe říká, že nejsou uloženy žádné soubory cookie, pokud jsou písma k dispozici.

Společnost Adobe je certifikována podle štítu EU-USA na ochranu soukromí. Štít na ochranu soukromí je dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o zajištění souladu s evropskými normami ochrany údajů. Pro více informací navštivte: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Uchovávání a analýza údajů se provádí na základě čl. 1 svítí. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na jednotném znázornění písma na svých internetových stránkách. Pokud byl požadován odpovídající souhlas (např. souhlas s uchováváním cookies), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 1 svítí. gdpr; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o písmech Adobe naleznete na adrese: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe naleznete na adrese: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Mapy Google

Tato stránka používá mapovou službu Mapy Google prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je Společnost Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Chcete-li používat funkce Map Google, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace jsou obvykle přenášeny a uloženy serverem Google v USA. Poskytovatel těchto stránek nemá žádný vliv na tento přenos dat.

Používání Map Google je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadného vyhledávání míst, která jsme uvedli na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 1 svítí. f GDPR. Byl-li požádán o odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 1 svítí. gdpr; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o tom, jak zacházet s uživatelskými údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Openstreetmap

Využíváme mapovou službu OpenStreetMap (OSM). Poskytovatelem je Open Street Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Velká Británie.

Když navštívíte webové stránky, které obsahují OpenStreetMap, budete kontaktováni mimo jiné. Předal vaši IP adresu a další informace o vašem chování na této webové stránce OSMF. OpenStreetMap může ukládat cookies ve vašem prohlížeči. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Ukládání souborů cookie můžete zabránit tím, že odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče; Rádi bychom však zdůraznili, že v tomto případě nemusí být možné využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Svou polohu můžete také sledovat, pokud jste ji povolili v nastavení zařízení, například v telefonu. Poskytovatel těchto stránek nemá žádný vliv na tento přenos dat. Podrobnosti naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů OpenStreetMap na následujícím odkazu: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.

Použití OpenStreetMap je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadného vyhledávání míst, která jsme uvedli na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 1 svítí. f GDPR. Pokud byl požadován odpovídající souhlas (např. souhlas s uchováváním cookies), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 1 svítí. gdpr; souhlas lze kdykoli odvolat.

Google reCAPTCHA

Na těchto webových stránkách používáme “Google reCAPTCHA” (dále jen “reCAPTCHA”). Poskytovatelem je Společnost Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

cílem reCAPTCHA je ověřit, zda zadávání údajů na těchto webových stránkách (např. v kontaktním formuláři) provádí člověk nebo automatizovaný program. Za tímto účelem reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webových stránek na základě různých charakteristik. Tato analýza se spustí automaticky, jakmile návštěvník webových stránek vstoupí na webové stránky. Pro analýzu reCAPTCHA vyhodnocuje různé informace (např. IP adresu, délku pobytu návštěvníka webových stránek na webových stránkách nebo pohyby myši provedené uživatelem). Údaje shromážděné během analýzy budou předány společnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA probíhají zcela na pozadí. Návštěvníci webu se nedozorují, že probíhá analýza.

Uchovávání a analýza údajů se provádí na základě čl. 1 svítí. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ochraně svých webových nabídek před urážlivou automatizovanou špionáží a spamem. Pokud byl požadován odpovídající souhlas (např. souhlas s uchováváním cookies), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 1 svítí. gdpr; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o službě Google reCAPTCHA naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google a v podmínkách používání společnosti Google na následujících odkazech: https://policies.google.com/privacy?hl=de a https://policies.google.com/terms?hl=de.

9. Online marketing a partnerské programy

Partnerský program Amazon

Provozovatelé těchto webových stránek se účastní partnerského programu Amazon EU. Tato webová stránka používá Amazon, aby zahrnovala reklamy a odkazy na stránku Amazon.de, kde můžeme vydělat peníze z reklamy náhrady. Amazon používá cookies k pochopení původu objednávek. To umožňuje Amazonu rozpoznat, že jste klikli na odkaz partnera na této webové stránce.

Uchovávání a analýza údajů se provádí na základě čl. 1 svítí. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na správném výpočtu své partnerské odměny. Pokud byl požadován odpovídající souhlas (např. souhlas s uchováváním cookies), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 1 svítí. gdpr; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o používání dat společnosti Amazon naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

10. eCommerce a poskytovatelé plateb

Zpracování dat (údaje o zákaznících a smlouvách)

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu, v jakém jsou nezbytné pro vytvoření, obsah nebo změnu právního vztahu (údaje o akciích). To se provádí na základě čl. 1 svítí. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje o používání těchto webových stránek (údaje o používání) pouze v rozsahu nezbytném k tomu, aby uživateli umožnil nebo vyúčtování za používání služby.

Shromážděné údaje o zákaznících budou smazány po uzavření objednávky nebo ukončení obchodního vztahu. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Přenos dat při uzavření smlouvy o internetových obchodech, dealerech a odeslání zboží

Osobní údaje předáváme třetím osobám pouze v případě, že je to nezbytné v souvislosti se zpracováním smlouvy, například společnostem pověřeným dodáním zboží nebo úvěrové instituci pověřené zpracováním plateb. Další přenos údajů se neuskuteční, nebo pouze pokud jste s předáním výslovně souhlasili. Vaše údaje nebudou předány třetím stranám bez výslovného souhlasu, například pro účely reklamy.

Základem pro zpracování dat je čl. 1 svítí. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Paypal

Na těchto webových stránkách nabízíme platbu přes PayPal. Poskytovatelem této platební služby je PayPal (Evropa) S.A.R.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen “PayPal”).

Pokud vyberete platbu přes PayPal, zadané platební údaje budou předány společnosti PayPal.

Přenos vašich dat do společnosti PayPal je založen na čl. 1 svítí. GDPR (souhlas) a čl. 1 svítí. b GDPR (zpracování pro plnění smlouvy). Svůj souhlas se zpracováním údajů máte kdykoli odvolat. Odvolání nemá vliv na účinnost minulých operací zpracování dat.

Klarna

Na těchto webových stránkách nabízíme mimo jiné platbu se službami Klarny. Dodavatelem je Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko (dále jen “Klarna”).

Klarna nabízí různé platební možnosti (např. nákup splátek). Pokud se rozhodnete platit pomocí Klarny (Klarna checkout solution), Klarna od vás bude shromažďovat různé osobní údaje. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Klarna na následujícím odkazu: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Klarna používá cookies k optimalizaci využití pokladního řešení Klarna. Optimalizace pokladního řešení představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 1 svítí. f GDPR. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem zařízení a nezpůsobují žádné škody. Zůstanou ve vašem zařízení, dokud je nesmažete. Podrobnosti o používání cookies Klarna naleznete na následujícím odkazu: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Předání vašich údajů společnosti Klarna je založeno na čl. 1 svítí. GDPR (souhlas) a čl. 1 svítí. b GDPR (zpracování pro plnění smlouvy). Svůj souhlas se zpracováním údajů máte kdykoli odvolat. Odvolání nemá vliv na účinnost minulých operací zpracování dat.

Přímé bankovnictví

Na této webové stránce nabízíme mimo jiné platbu “okamžitým převodem”. Poskytovatelem této platební služby je Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov (dále jen “Sofort GmbH”).

S pomocí postupu “Okamžitý převod” obdržíme potvrzení o platbě od společnosti Sofort GmbH v reálném čase a můžeme okamžitě začít plnit naše závazky.

Pokud jste zvolili způsob platby “Okamžitý převod”, zašlete PIN a platný TAN společnosti Sofort GmbH, se kterou se můžete přihlásit ke svému účtu online bankovnictví. Společnost Sofort GmbH automaticky zkontroluje zůstatek na vašem účtu po přihlášení a provede převod k nám s pomocí vámi zaslaného TAN. Poté nám okamžitě zašle potvrzení o transakci. Po přihlášení jsou automaticky kontrolovány také vaše prodeje, úvěrový limit kreditu MRP a přítomnost dalších účtů a jejich účastí.

Kromě PIN a TAN jsou vámi zadané platební údaje a osobní údaje předány také společnosti Sofort GmbH. Údaje o vás jsou jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo (čísla), e-mailová adresa, IP adresa a případně další údaje potřebné pro zpracování plateb. Předání těchto údajů je nezbytné k tomu, abyste zjistili vaši totožnost nade vší pochybnost a zabránili podvodům.

Přenos vašich údajů společnosti Sofort GmbH je založen na čl. 1 svítí. GDPR (souhlas) a čl. 1 svítí. b GDPR (zpracování pro plnění smlouvy). Svůj souhlas se zpracováním údajů máte kdykoli odvolat. Odvolání nemá vliv na účinnost minulých operací zpracování dat.

Podrobnosti o platbě okamžitým bankovním převodem naleznete v následujících odkazech: https://www.sofort.de/datenschutz.html a https://www.klarna.com/sofort/.

11. Vlastní služby

Nakládání s údaji o žadateli

Nabízíme vám možnost se u nás přihlásit (např. e-mailem, poštou nebo online přihláškou). V následujícím textu vás informujeme o rozsahu, účelu a použití vašich osobních údajů shromážděných během procesu podávání žádosti. Ujišťujeme vás, že shromažďování, zpracování a používání vašich údajů je prováděno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a všemi dalšími právními předpisy a že s vašimi údaji bude nakládáno přísně důvěrně.

Rozsah a účel shromažďování údajů

Když nám zašlete žádost, zpracováváme vaše osobní údaje (např. kontaktní a komunikační údaje, dokumenty k žádosti, poznámky v průběhu pohovorů atd.), pokud je to nezbytné pro rozhodnutí o navázání pracovního poměru. Právním základem je § 26 německého spolkového zákona (zahájení pracovního poměru), článek 6 odst. 1 svítí. b GDPR (obecné zahájení smluv) a, pokud jste k tomu dali souhlas, čl. 1 svítí. gdpr. Souhlas lze kdykoli odvolat. Vaše osobní údaje budou v rámci naší společnosti předány pouze osobám podílejícím se na zpracování vaší žádosti.

Pokud je žádost úspěšná, budou vámi předložené údaje zpracovány na základě § 26 německého německého zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) a čl. 1 svítí. b GDPR uložené v našich systémech zpracování dat za účelem výkonu pracovního poměru.

Doba uchovávání údajů

Pokud vám nemůžeme nabídnout pracovní nabídku, odmítnout pracovní nabídku nebo stáhnout vaši žádost, vyhrazujeme si právo uchovávat údaje, které nám poskytnete, na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR) po dobu až 6 měsíců od ukončení procesu podávání žádostí (zamítnutí nebo odvolání žádosti). Data jsou pak odstraněna a dokumenty fyzické aplikace jsou zničeny. Uchovávání se používá zejména pro účely ověření v případě sporu. Je-li zřejmé, že údaje budou nezbytné po uplynutí šestiměsíční lhůty (např. z důvodu hrozícího nebo probíhajícího soudního sporu), bude výmaz probíhat pouze v případě, že účel dalšího uchovávání již není nutný.

K delšímu uchovávání může dojít také v případě, že jste udělili příslušný souhlas (čl. 6 sec. 1 lit. GDPR) nebo pokud zákonné povinnosti uchovávání brání vymazání.

Vstup do fondu uchazečů

Pokud vám nenabídneme pracovní nabídku, můžete vás přidat do našeho skupiny uchazečů. V případě přijetí budou všechny dokumenty a informace z žádosti převedeny do skupiny uchazečů, aby vás v případě vhodných volných pracovních míst kontaktovaly.

Vstup do fondu uchazečů je založen výhradně na vašem výslovném souhlasu (čl. 6 sec. 1 lit. GDPR). Podání souhlasu je dobrovolné a nesouvisí s probíhajícím procesem podávání žádostí. Dotčená osoba může svůj souhlas kdykoli odvolat. V takovém případě budou údaje ze skupiny žadatelů trvale vymazány, pokud neexistují právní důvody pro uchovávání.

Údaje ze skupiny žadatelů budou neodvolatelně vymazány nejpozději dva roky po udělení souhlasu.